Resolución del Parlament de Catalunya en favor de la Filosofía

El 14 de noviembre, el Parlament de Catalunya, tras cinco meses de trámite, aprobó por unanimidad (incluido el voto del PP) una Resolución de petición al Gobierno de España para “el mantenimiento de la ética filosófica, la filosofía y la historia de la filosofía como materias comunes y obligatorias» (sic) , es decir, la Ética en 4º de ESO y la Filosofía y la Historia de la Filosofía en 1º y 2º de Bachillerato. El texto de la resolución recoge expresamente los argumentos defendidos por la UNESCO y por la Red española de Filosofía (REF).

Esta resolución unánime de todos los grupos políticos del Parlament de Catalunya Catalán ha sido el resultado de las laboriosas gestiones realizadas por las asociaciones e instituciones filosóficas catalanas, varias de ellas integradas en la REF, como AdHoc, GDF y la Facultad de Filosofía de la UB.

Puede verse aquí el vídeo de la aprobación de la propuesta en el Parlament de Cataluya.

En Aragón, gracias a las gestiones de los compañeros de la Sociedad Aragonesa de Filosofía, se aprobó una propuesta similar por parte del Parlamento autonómico, suscrita también por el PP y el PAR, que son los dos partidos gobernantes.

Se reproduce a continuación la Resolución del Parlament de Catalunya:

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’ètica filosòfica, la filosofia i la història de la filosofia en el currículum de l’ensenyament secundari obligatori i el batxillerat.

Tram. 250-00590/10

Presentació

Ramona Barrufet i Santacana, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista, María José Garcia Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt.

Reg. 20671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.06.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució se­güent per tal que sigui substanciada davant la Comis­sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La Declaració de París a favor de la Filosofia (UNESCO, 171EX/12. París: UNESCO, 2005) exposa: «L’ensenyament de la filosofia s’ha de mantenir o ampliar on ja existeix, implantar on encara no existeix i ser anomenat explícitament amb la paraula “filosofia”», recordant també que «ha de ser impartida per professors qualificats i instruïts específicament a aquest efecte i no estar supeditada a cap consideració econò­mica, tècnica, religiosa, política o ideològica». Més recentment, a l’informe La filosofia, una escola de llibertat (UNESCO, 2007), s’atribueix a la Filosofia un paper formatiu fonamental en les societats democràtiques, i per això considera que ha de formar part del currículum bàsic de l’alumnat en tots els sistemes educatius del món, des de l’educació primària fins a la universitària.

Així mateix la Recomanació CM/Rec (2010) del Comitè de Ministres insta als Estats membres a «Introduir i desenvolupar l’educació en matèria de drets humans, inclosa la igualtat de gènere, en els plans d’estudis escolars.»

En base a aquestes consideracions es preveuen possibles canvis en la normativa educativa que podrien afectar a les matèries de filosofia, especialment en els ensenyaments secundaris.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta que els estu­dis de l’Ètica filosòfica i de la Filosofia tenen un paper formatiu fonamental, pel que considera que haurien de formar part del currículum bàsic de l’alumnat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge­neralitat a traslladar al Govern de l’Estat la importàn­cia de mantenir com a matèries comunes i obligatòries l’Ètica filosòfica, amb continguts sobre drets humans, en l’Ensenyament Secundari Obligatori, i la Filosofia i Història de la Filosofia per als Batxillerats.

Palau del Parlament, 13 de juny de 2013Ramona Barrufet i Santacana, GP de CiU; Anna Si­mó i Castelló, GP d’ERC; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, GP SOC; María José García Cuevas, GP del PPC; Joan Mena Arca, GP d’ICV-EUiA; Carlos Car­rizosa Torres, GP de C’s; Joaquim Arrufat i Ibàñez, Grup Mixt.

 

Comments (2)

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: